Dictionar evaluare - Definitii evaluare

Valoare de lichidare (valoare de vanzare fortata)

Valoarea de lichidare sau valoarea de vanzare fortata reprezinta suma care ar putea fi primita, in mod rezonabil, din vanzarea unei proprietati, intr-o perioada de timp mult prea scurta pentru a fi conforma cu perioada de marketing necesara, specificata in definitia valorii de piata. In unele tari, valoarea de vanzare fortata, in particular poate implica, […]

Valoare la risc

Valoarea la risc reprezinta pierderea maxima asteptata sa se produca intr-o anumita perioada de timp, ca rezultat al modificarilor unor parametri identificati ai riscului, cu un nivel precizat de incredere, bazat pe analize statistice ale tendintelor si volatilitatii pretului istoric.

Valoare a intreprinderii

Valoarea intreprinderii reprezinta valoarea totala a capitalurilor proprii ale unei intreprinderi, plus valoarea creditelor sale sau a datoriilor purtatoare de dobanzi, minus orice numerar sau echivalente de numerar disponibile pentru a plati acele datorii.

Valoare terminala

Valoarea terminala reprezinta valoarea de la sfarsitul perioadei de previziune a fluxului de numerar, din cadrul analizei fluxului de numerar actualizat.

Valoare neta contabila

Valoarea neta contabila reprezinta, (1) referitor la o intreprindere, diferenta dintre activele totale (dupa deducerea amortizarii si deprecierii) si datoriile totale, asa cum sunt acestea inregistrate in bilantul contabil. Referitor la un anumit activ, aceasta reprezinta costul capitalizat minus amortizarea cumulata asa cum apare in registrele contabile al intreprinderii.

Valoare de reversiune

Valoarea de reversiune reprezinta valoarea estimata a unei investitii imobiliare, la finalul unei perioade in care venitul din chirii este peste sau sub nivelul chiriei de piata.

Valoare de casare

Valoarea de casare reprezinta valoarea unui activ care a ajuns la finalul duratei sale de viata economica pentru scopul pentru care a fost facut. Totusi, activul poate avea valoare pentru o utilizare alternativa sau pentru reciclare.

Valoare neta, actualizata

Valoarea neta, actualizata reprezinta valoarea specificata, la o anumita data, a intrarilor de fluxuri de numerar minus iesirile de fluxuri de numerar (inclusiv costul investitiei), calculate prin utilizarea unei rate de actualizare adecvate.

Valoare actualizata

Valoarea actualizata reprezinta valoarea unei plati viitoare sau a unei serii de plati viitoare, actualizate la data curenta sau la momentul zero.

Teorie a evaluarii prin arbitraj

Teoria evaluarii prin arbitraj reprezinta modelul multifactorial pentru estimarea costului capitalului propriu, care incorporeaza cativa factori de risc sistematic.

Supraprofituri economice

Supraprofiturile economice reprezinta acea suma a beneficiilor economice anticipate, care depaseste profitul economic normal, calculat pe baza ratei rentabilitatii aferente valorii activelor de baza selectate (adesea sub forma de active corporale nete) utilizate pentru a genera acele beneficii economice anticipate.

Structura a capitalului

Structura capitalului reprezinta compozitia capitalului investit intr-o intreprindere, a carui finantarea este mixta (capitaluri proprii si credit).

Standarde Internationale de Raportare Financiara

Standarde Internationale de Raportare Financiara cuprind: Standardele Internationale de Raportare Financiara, Standardele Internationale de Contabilitate, Interpretarile elaborate de Comitetul pentru Interpretarea Raportarii Financiare Internationale (IFRIC) sau de fostul Comitet de Interpretare (SIC).

Standardele de Raportare Financiara

Standardele de Raportare Financiara reprezinta orice standarde recunoscute sau adoptate pentru realizarea situatiilor periodice ale pozitiei financiare a unei entitati. Acestea mai sunt cunoscute si ca a?zstandarde de contabilitatea??.

Risc al intreprinderii

Riscul intreprinderii reprezinta gradul de incertitudine aferent realizarii profiturilor viitoare, asteptate din activitatea intreprinderii, care rezulta din alti factori decat levierul financiar.

Risc sistemic

Riscul sistemic reprezinta riscul de deteriorare al unui sistem, generat de colapsul unui element component al acelui sistem.

Risc sistematic

Riscul sistematic reprezinta riscul care caracterizeaza piata in ansamblul ei si care nu este specific participantilor pe piata sau activelor. Riscul sistematic nu poate fi diversificat.

Risc nesistematic

Riscul nesistematic reprezinta riscul specific unei entitati, activ sau grup de active. Acesta poate fi diversificat.

Risc financiar

Riscul financiar reprezinta gradul de incertitudine in ceea ce priveste realizarea veniturilor viitoare asteptate ale intreprinderii, rezultat din indatorarea financiara a acesteia.

Risc de piata

Riscul de piata reprezinta riscul care afecteaza o piata intreaga, si nu doar anumiti participanti sau anumite active. Riscul de piata nu poate fi diversificat.

Rentabilitate initiala

Rentabilitatea initiala reprezinta venitul initial dintr-o investitie, raportat la pretul platit pentru investitie, exprimat sub forma procentuala.

Randament

Randamentul reprezinta beneficiul generat de o investitie. In general, se exprima ca procentaj anual din costul unei investitii, din valoarea sa de piata sau din valoarea sa nominala. Termenul este folosit de regula cu un calificativ sau in contextul unei fraze.

Randament cu toate riscurile inlcuse

Randamentul cu toate riscurile inlcuse reprezinta inversul factorului de capitalizare, exprimat de obicei ca procentaj.

Randament la maturitate

Randamentul la maturitate reprezinta rata anuala anticipata a rentabilitatii, aferenta unei obligatiuni, in cazul in care aceasta este detinuta pana la data scadentei, calculata pe baza cursului de piata curent, valorii nominale, ratei cuponului si duratei de timp pana la scadenta.

Proprietate imobiliara generatoare de afaceri

Proprietatea imobiliara generatoare de afaceri reprezinta orice tip de proprietate imobiliara desemnata pentru un anumit tip de afacere, in care valoarea proprietatii reflecta potentialul comercial pentru acea afacere.

Prima de risc aferenta costului capitalului propriu

Prima de risc aferenta costului capitalului propriu reprezinta rata rentabilitatii adaugata la rata fara risc pentru a reflecta riscul suplimentar al instrumentelor de capitaluri proprii, peste riscul aferent instrumentelor fara risc (o componenta a costului capitalului propriu sau a ratei de actualizare a capitalului propriu).

Prima de risc

Prima de risc reprezinta rata rentabilitatii adaugata la rata fara risc, pentru a reflecta riscul de nerealizare a beneficiilor generate de o investitie.

Pontetial de servicii

Pontetialul de servicii reprezinta capacitatea unui activ de a continua sa furnizeze bunuri si servicii in conformitate cu obiectivele entitatii.

Participanti pe piata

Participantii pe piata reprezinta totalitatea persoanelor, companiilor sau altor entitati care sunt implicate in tranzactii curente sau care intentioneaza sa intre intr-o tranzactie cu un anumit tip de activ.

Pachet minoritar

Pachetul minoritar reprezinta pachetul care asigura mai putin de 50% din drepturile de vot intr-o intreprindere.

Pachet majoritar

Pachetul majoritar reprezinta pachetul de actiuni care asigura peste 50% din drepturile de vot intr-o intreprindere.

Opinie rezonabila

Opinia rezonabila reprezinta opinia referitoare la aprecierea rezonabilitatii pretului de vanzare sau de transfer a unei intreprinderi, in optica actionarilor acesteia.

Model de evaluare a activelor financiare

Modelul de evaluare a activelor financiare reprezinta modelul prin care costul capitalului, exprimat de o actiune sau de un portofoliu de actiuni, este egal cu rata fara risc plus o prima de risc proportionala cu riscul sistematic al actiunii sau al portofoliului de actiuni.

Metodologie de evaluare

Metodologia de evaluare reprezinta ansamblul metodelor de evaluare.

Metoda de evaluare

Metoda de evaluare reprezinta tehnica specifica sau modelul utilizat pentru a estima valoarea. Toate metodele de evaluare se inscriu intr-o abordare in evaluare.

Metoda supraprofiturilor economice din mai multe perioade

Metoda supraprofiturilor economice din mai multe perioade reprezinta metoda de estimare a beneficiilor economice generate de o imobilizare necorporala pe parcursul mai multor perioade de timp, prin identificarea fluxurilor de numerar asociate cu utilizarea imobilizarii si dupa deducerea profitului economic periodic care reflecta un profit rezonabil pentru utilizarea activelor contribuitoare.

Metoda supraprofiturilor economice

Metoda supraprofiturilor economice reprezinta metoda de estimare a beneficiilor economice generate de o imobilizare necorporala, prin identificarea fluxurilor de numerar asociate cu utilizarea acelei imobilizari si prin deducerea unui profit economic (rezonabil) care reflecta o recompensare justa pentru utilizarea activelor contribuitoare.

Metoda replicarii

Metoda replicarii reprezinta metoda utilizata pentru evaluarea instrumentelor financiare, care furnizeaza o indicatie asupra valorii curente a unui instrument sau portofoliu prin reproducerea sau a?zreplicarea” riscurilor acestuia si a fluxurilor de numerar intr-o alternativa ipotetica sau sintetica.

Metoda profiturilor suplimentare

Metoda profiturilor suplimentare reprezinta metoda care indica valoarea unei imobilizari necorporale prin compararea profiturilor sau a fluxurilor de numerar previzionate care ar putea fi obtinute de o intreprindere ce utilizeaza imobilizarea necorporala, cu cele care ar fi obtinute de o intreprindere care nu utilizeaza acea imobilizare necorporala.

Metoda insumarii

Metoda insumarii reprezinta metoda de evaluare care ofera o indicatie asupra valorii unui activ prin insumarea valorilor separate ale partilor lui componente.

Metoda Greenfield

Metoda Greenfield reprezinta metoda de evaluare a unei imobilizari necorporale prin care se deduce costul de achizitie sau de generare interna a activelor contribuitoare din fluxurile de numerar asociate cu utilizarea acelei imobilizari.

Metoda fluxurilor de numerar actualizate

Metoda fluxurilor de numerar actualizate reprezinta metoda inscrisa in abordarea prin venit prin care se aplica o rata de actualizare unor fluxuri de numerar viitoare asteptate pentru a estima valoarea actualizata (prezenta).

Metoda evitarii platii redeventei

Metoda evitarii platii redeventei reprezinta metoda de estimare a valorii unei imobilizari necorporale pe baza nivelului unor plati ipotetice de redeventa, care sunt evitate prin detinerea proprietatii asupra activului, in comparatie cu obtinerea unei licente pentru utilizarea acesteia de la o terta parte.

Metoda costului de inlocuire net (Metoda CIN)

Metoda costului de inlocuire net reprezinta metoda inscrisa in abordarea prin cost, care indica valoarea prin calcularea costului de inlocuire curent al unui activ din care se scad deteriorarea fizica si orice forme relevante de depreciere.

Instrument de capital propriu

Instrumentul de capital propriu reprezinta orice contract care creeaza un drept rezidual asupra activelor unei entitati dupa deducerea tuturor datoriilor sale.

Imobilizari corporale mobile

Imobilizarile corporale mobile reprezinta clasa de imobilizari corporale care: (a) sunt detinute de o entitate pentru a fi utilizate in productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative si (b) care se preconizeaza sa fie utilizate pe o perioada de timp.

Imobilizare necorporala

Imobilizarea necorporala reprezinta imobilizarea nemonetara care se manifesta prin proprietatile sale economice. Aceasta nu are substanta fizica, dar asigura drepturi si beneficii economice proprietarului sau.

Fluxuri de numerar exprimate in termeni reali

Fluxurile de numerar exprimate in termeni reali reprezinta fluxurile de numerar dintr-o perioada de timp ajustate din cauza influentei inflatiei.

Fluxuri de numerar exprimate in termeni nominali

Fluxurile de numerar exprimate in termeni nominali reprezinta fluxurile de numerar dintr-o perioada de timp fara a fi ajustate din cauza inflatiei.

Flux de numerar net la dispozitia firmei

Fluxul de numerar net la dispozitia firmei reprezinta fluxurile de numerar disponibile pentru recompensarea actionarilor (sub forma de dividende) si a creditorilor (sub forma creditului si a dobanzii), dupa finantarea activitatilor de exploatare a intreprinderii si dupa ce au fost facute investitiile de capital necesare.

Flux de numerar net la dispozitia actionarilor

Fluxul de numerar net la dispozitia actionarilor reprezinta fluxurile de numerar disponibile pentru recompensarea actionarilor (sub forma de dividende) dupa ce au fost finantate activitatile de exploatare ale intreprinderii, dupa ce au fost facute investitiile de capital necesare si dupa cresterea sau descresterea finantarii prin credite.

Fluxuri de numerar exprimate in termeni nominali

Fluxurile de numerar exprimate in termeni nominali reprezinta fluxurile de numerar dintr-o perioada de timp fara a fi ajustate din cauza inflatiei.

Factori specifici entitatii

Factorii specifici entitatii reprezinta factorii care sunt specifici unei anumite entitati si care, in general, nu sunt disponibili participantilor pe piata.

Element de inregistrare in contabilitate

Elementul de inregistrare in contabilitate reprezinta nivelul la care un activ care urmeaza sa fie evaluat este agregat cu alte active sau dezagregat.

Deteriorare fizica

Deteriorarea fizica reprezinta pierderea de valoare cauzata de scaderea utilitatii ca urmare a deteriorarii fizice a activului sau a componentelor sale, ca efect al varstei sale si a utilizarii in conditii normale.

Datorii curente

Datoriile curente reprezinta credite sau obligatii care au o scadenta mai mica de un an.

Date de intrare pentru evaluare

Datele de intrare pentru evaluare reprezinta informatiile care sunt utilizate intr-o metoda de evaluare. Acestea pot fi certe sau estimate.

Curs al actiunii/profitul net

Cursul actiunii/profitul net reprezinta raportul dintre cursul unei actiuni si profitul net pe actiunea respectiva.

Costuri de oportunitate ale activelor contribuitoare

Costurile de oportunitate ale activelor contribuitoare reprezinta costurile de oportunitate care reflecta profitul economic sau recuperarea activelor contribuitoare utilizate pentru generarea fluxurilor de numerar asociate cu imobilizarea necorporala evaluata.

Cost mediu ponderat al capitalului

Costul mediu ponderat al capitalului reprezinta rata de actualizare determinata ca medie ponderata, la valoarea de piata, a costurilor tuturor surselor de finantare din structura capitalului unei intreprinderi.

Continuitate a exploatarii

Continuitatea exploatarii reprezinta intreprinderea de la care se asteapta sa-si continue activitatea de exploatare intr-un viitor previzibil.

Cea mai buna utilizare

Cea mai buna utilizare reprezinta maniera in care unui activ i se maximizeazA? valoarea si care este posibila din punct de vedere fizic, e permisA? legal si e fezabila din punct de vedere financiar.

Capital propriu

Capitalul propriu reprezinta dreptul proprietarului asupra unui activ sau asupra unei intreprinderi, dupa deducerea tuturor datoriilor.

Capital investit

Capitalul investit constituie suma dintre capitalul propriu si creditul unei intreprinderi. Creditul poate fi reprezentat fie de (a) toate datoriile purtatoare de dobanzi, fie de (b) datoriile pe termen lung purtatoare de dobanzi. Atunci cand se utilizeazA? acest termen, este recomandabil sa se precizeze care dintre cele doua acceptiuni este utilizata.

Beta pentru indatorare

Beta pentru indatorare reprezinta coeficientul beta care reflecta o structura a capitalului care include si credit.

Beta

Beta reprezinta cuantificarea riscului sistematic al unei actiuni, tendinta cursului unei actiuni de a se corela cu modificarile unui anumit indice.

Beneficiu fiscal din amortizare

Beneficiul fiscal din amortizare reprezinta economia de impozit realizata ca urmare a amortizarii unui activ imobilizat.

Beneficii normalizate

Beneficiile normalizate reprezinta beneficiile economice corectate pentru elementele nerepetabile, neeconomice sau neobisnuite, in scopul asigurarii comparabilitatii.

Active din afara exploatarii

Activele din afara exploatarii reprezinta clasele de active care nu sunt de baza pentru activitatile de exploatare ale unei intreprinderi, dar care totusi pot genera venit sau pot asigura rentabilitatea investitiei.

Active contribuitoare

Activele contribuitoare constituie orice active corporale sau necorporale utilizate pentru generarea fluxurilor de numerar asociate cu imobilizarea necorporala care se evalueaza.

Activ modern echivalent

Activul modern echivalent reprezinta activul care ofera functii similare si utilitate echivalenta cu cele ale activului care se evalueaza, dar care are un proiect modern si este realizat cu ajutorul tehniclor si materialelor moderne.

RBAS

RBAS reprezinta acronimul folosit pentru a descrie sistemul de asistarea a franei, a celor de la Mercedes. Acesta recunoaste intentia soferului de a pune frana totala dupa atingerea unei viteze considerabile si activeaza automat intreaga putere de franare, pentru a se obtine un spatiu de franare cat mai scurt.

Directie neutra

Directia neutra reperzinta tipul de directie pentru care unghiurile de alunecare din fata si din spate au aproximativ aceeasi valoare. Desi, aparent, exista o stare de echilibru ideala, directia neutra nu ofera o stabilitate la fel de mare precum o usoara subvirare, la care deviatia este mai mare la rotile din fata decat la cele […]

Directie a tuturor rotilor

Directia tuturor rotilor reprezinta mecanismul care permite si rotilor din spate sa fie directionate. Unghiul de directie este adesea limitat la 2-3 grade. Acest mecanism permite ca atat rotile din spate cat si cele din fata sa fie directionate pentru a imbunatati manevrabilitatea si pentru a asigura mai multa stabilitate la viraje.

Directie cu pinion si cremaliera

Directia cu pinion si cremaliera reprezinta tipul de directie uzual, in care volanul este legat de un pinion care pune in functiune o cremaliera. Pe masura ce pinionul se invarte, se pune in functiune si cremaliera, care pune in functiune, la randul acesteia, mecanismul de directie, facand ca rotile sa se miste in stanga sau […]

Directie convergenta a rotilor

Directia convergenta a rotilor constituie schimbarile in directia unei roti, care apar fara ca soferul sa le induca prin miscarea volanului. Directia convergenta poate fi cauzata de deformatii ale componentelor suspensiei, datorate tensiunilor aparute la viraje, accelerare si/sau franare atat pe drumuri netede cat si pe cele cu denivelari.

Diferential partial de alunecare

Diferentialul partial de alunecare reprezinta diferentialul care reduce diferenta de viteza dintre roti. Acesta imbunatateste tractiunea, impiedicand roata care derapeaza sa mai primeasca putere de la motor. Acest lucru induce, ambelor roti tractoare, aceeasi viteza de rotatie indiferent de tractiunea disponibila. Rotile sunt, totusi, actionate diferit in conditii normale de drum insa tractiunea este imbunatatita […]

Diferential de centru

Diferentialul de centru reprezinta diferentialul folosit la sistemul de tractiune integral, pentru a distribui forta intre diferentialul din fata si cel din spate.

Diferential de blocare

Diferentialul de blocare reprezinta diferentialul ale carui distributii pot fi blocate simultan, astfel incat sa se elimine desincronizarea celor doua roti si sa se maximizeze tractiunea in conditii de drum alunecos.

Diferential

Diferentialul reprezinta componenta care permite rotilor din dreapta si din stanga sa se roteasca la diferite rotatii pe minut. Acest lucru este necesar mai ales la curbe, cand roata din exteriorul curbei se invarte mai repede decat cea aflata in interior, pentru a compensa distanta mai mare pe care o are de parcurs.

Injectie directa

Injectia directa reprezinta, atat la motoarele Otto cat si la cele Diesel, procesul prin care combustibilul este injectat direct in camerele de ardere si ars in totalitate, fara a mai traversa si camerele laterale. La Diesel, era problematic zgomotul puternic al exploziei. Audi a reusit sa remedieze aceasta deficienta printr-o turbionare exacta a aerului si […]

Deviere de torsiune

Devierea de torsiune reprezinta tendinta unei masini de a vira intr-o anumita directie la accelerare. Devierea de torsiune este mai des intalnita la masinile cu tractiune pe fata deoarece fortele de reactiune create de semi-arbori pot genera forte neegale de directie la rotile din fata.

Detonatie

Detonatia reprezinta fenomenul prin care, dupa ce bujia se aprinde, o parte din amestecul de combustibil-aer nears in camera de combustie explodeaza in mod spontan, insa acest efect este contrabalansat de caldura si presiunea create de amestecul de combustibil-aer deja aprins.

Deriva zero de directie

Deriva zero de directie reprezinta sistemul de directie a carui geometrie are o raza de frecare egala cu zero. Aceasta configuratie minimizeaza efectele produse de acceleratie (la masinile cu tractiune frontala) sau de franare pe drumuri cu suprafata inegala.

Deplasare unghiulara

Deplasarea unghiulara reprezinta rotatia in jurul unei axe verticale, imaginare, care trece prin centrul de greutate al masinii.

Decapotabila

Decapotabila reprezinta termenul utilizat pentru a descrie orice masina cu plafon pliabil. Termenul a aparut in SUA in jurul anului 1930. In anii ’50 a aparut si termenul “decapotabila cu plafon rigid” care desemneaza o masina al carei plafon seamana cu cel al unei decapotabile dar este fix si nu se poate plia.

Dealer

Dealer-ul reprezinta soietatea comerciala care cumpara si vinde, cu adaos commercial, automobile, insa care se distinge de o firma distribuitoare sau de un angrosist prin faptul ca lucreaza mai indeaproape cu consumatorul. Dealer-ul opereaza, in comparatie cu acestea, cu un adaos comercial ceva mai ridicat.

Cvadriciclu

Cvadriciclul reprezinta unul dintre primele tipuri de automobile usoare, care avea roti de bicicleta si o carcasa din tuburi de otel.

Cutie de viteze cu preselector

Cutia de viteze cu preselector reprezinta tipul de cutie de viteze pentru care soferul poate alege viteza dorita inainte de a o putea atinge in mod efectiv. Acesta, cand doreste sa schimbe viteza, apasa pedala de ambreiaj.

Cursa

Cursa reprezinta miscarea verticala a pistonului. Durata miscarii pistonului de la varful fix superior la varful fix inferior.

Curele

Curelele reprezinta fasiile din cauciuc, ranforsate cu material textil (in unele cazuri prezinta proturberante dintate), folosite pentru a pune in miscare majoritatea accesoriilor unui motor. O mare parte dintre motoarele cu arbore cu came in chiuloasa (OHC) folosesc curele dintate pentru a pune in miscare arborele. Aceste curele sunt responsabile si pentru servodirectie, pompa de […]

Curba de intoarcere

Curba de intoarcere reprezinta diametrul traseului circular creat de roata, din punctul cel mai indepartat de centrul de virare. De exemplu, cand masina vireaza la stanga, traseul creat de roata dreapta din fata defineste curba de intoarcere si vice versa.

Cuplu motor

Cuplul motor reprezinta forta exercitata de catre o parghie asupra unui punct de rotire, forta ce transforma, cu alte cuvinte, lucrul mecanic al motorului in tractiune a rotilor. Datele de masurare asupra calibrarii cuplului motor sunt de nivelul nanometrilor (Nm). Hotaratoare, in acest caz, este forta efectiva pe care o exercita pistonul asupra arborelelui cotit.

Cuplaj vascos

Cuplajul vascos reprezinta tipul aparte de cuplaj lichid, in care arborii de intrare si cei de iesire sunt acuplati cu discuri subtiri in camera cilindrilor. La randul ei, camera este umpluta cu un lichid vascos care are tendinta de a se lipi de respectivele discuri, creeand, in felul acesta, o rezistenta intre vitezele de rotatie […]

Coupe

Coupe reprezinta termenul utilizat pentru a descrie vehiculul in care scaunele din fata erau despartite de cele din spate de un geam de sticla, astfel incat doar partea din spate a masinii era acoperita. In present, desemneaza o masina cu doua pana la 5 scaune, cu un interior mai mic decat cel al unui sedan. […]

Cota de piata

Cota de piata reperzinta procentul totalului de vanzari ale unui producator individual sau ale unui importator.

Corp de spatiu

Corpul de spatiu reprezinta cadrul tubular constand, in mod particular, intr-o serie de tuburi de mai mici dimensiuni. Tuburile sunt sudate intr-o asa maniera incat tensiunea si compresia create ii maresc rezistenta.

Convertor catalitic

Convertorul catalitic, denumit si catalizator, reprezinta recipientul din otel inoxidabil atasat sistemului de evacuare a gazelor de masina, care contine un strat subtire de material catalitic. Materialul folosit este o combinatie de platina, rodiu si paladiu carei transforma gazele evacuate de motor, prin reactii chimice, in produse mai putin periculoase. Asa-numitii catalizatori tripli sunt foarte […]

Convertizor de cuplu de blocare

Convertizorul de cuplu de blocare reprezinta convertizorul de cuplu care este dotat cu un ambreiaj de blocare care intra in functiune pentru a elimina pierderile dintre volumul de intrare si cel de iesire, ale convertizorului de cuplu, imbunatatind astfel eficienta si performanta acestuia in ceea ce priveste combustibilul.

Convertizor de cuplu

Convertizorul de cuplu reprezinta lichidul de cuplare folosit la transmisia automata pentru transferul puterii de la motor la roti. Convertizorul de cuplu face ca transmisia sa fie activa chiar daca vehiculul este oprit. Lichidul de transmisiune absoarbe puterea si previne calarea motorului.