Statut ANEVAR

STATUTUL ASOCIATIEI NATIONALE A EVALUATORILOR DIN ROMANIA (ANEVAR)

– v.09 –
CAPITOLUL I DENUMIREA, REGIMUL JURIDIC , SEDIUL SI DURATA ASOCIATIEI
Art. 1. – Denumirea
Denumirea asociatiei este ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR DIN ROMANIA – ANEVAR, denumita in continuare Asociatia.
Art. 2. – Regimul juridic
Asociatia este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, de utilitate publica, functionarea ei fiind reglementata de Ordonanta Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de prevederile prezentului statut.
Toate documentele si orice alte inscrisuri care emana de la Asociatie vor indica denumirea acesteia, sediul, numarul de inregistrare in registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial si codul unic de inregistrare.
Art. 3. – Sediul
Asociatia are sediul in Bucuresti, strada Scarlatescu nr.7, Sector 1.
Art.4. – Durata
Asociatia este constituita pe durata nedeterminata.
CAPITOLUL II SCOPUL, OBIECTIVELE sI ACTIVITATILE ASOCIATIEI
Art. 5. – Scopul
(1) Asociatia are drept scop promovarea prin mijloace specifice a profesiei de evaluator, a standardelor, a metodelor si tehnicilor de evaluare a intreprinderilor, a proprietatilor imobiliare, a bunurilor mobile si a instrumentelor financiare, precum si a normelor de deontologie profesionala.
(2) Schimbarea scopului Asociatiei se va putea face numai daca acesta a fost realizat in totalitate sau in parte, ori acesta nu mai poate fi realizat.

Art. 6. – Obiectivele
In acest scop Asociatia urmareste realizarea urmatoarelor obiective:
a) studierea, promovarea si protectia intereselor profesionale comune ale membrilor;
b) promovarea utilizarii la nivel national, in activitatea de evaluare, a principiilor, metodelor si tehnicilor cuprinse in standardele de evaluare adoptate de Asociatie;
c) asigurarea unui inalt nivel de calificare profesionala a membrilor sai, precum si dezvoltarea corpului de evaluatori pentru a satisface exigentele promovarii profesionale;
d) definirea si promovarea regulilor si principiilor deontologice care guverneaza activitatea evaluatorilor, in conformitate cu responsabilitatile si demnitatea profesiei si urmarirea mentinerii si respectarii acestora;
e) stabilirea si dezvoltarea de legaturi cu organizatii si organisme guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, in scopul promovarii profesiei si a conlucrarii pentru ameliorarea continu’a a metodelor si tehnicilor de evaluare a intreprinderilor, de evaluare a proprietatilor imobiliare, de evaluare a bunurilor mobile si de evaluare a instrumentelor financiare .
Art. 7. – Activitatile
In realizarea obiectivelor sale Asociatia desfasoara urmatoarele activitati principale:
a) organizeaza in domeniul evaluarii intreprinderilor, a proprietatilor imobiliare, a bunurilor mobile si a instrumentelor financiare: cursuri de formare profesionala, programe de instruire continua, precum si stagii si seminarii de perfectionare profesionala a membrilor sai, in tara si strainatate;
b) organizeaza manifestari stiintifice in domeniul studierii si dezbaterii problemelor teoretice si practice ale evaluarii ;
c) organizeaza sau participa la conferinte, congrese, colocvii, seminarii, etc cu caracter intern si international, cu tematici din domeniul sau de activitate sau din domenii conexe;
d) organizeaza si asigura atestarea profesionala a persoanelor fizice care doresc sa devina membri ai asociatiei;
e) desfasoara activitati care sa asigure indeplinirea conditiilor de afiliere a Asociatiei la asociatii si organisme internationale de profil;
f) emite avize consultative, la cererea institutiilor de stat, a altor organizatii si organisme guvernamentale si neguvernamentale, cu privire la principiile, metodele si tehnicile de evaluare;
g) elaboreaza standarde de evaluare, studii si lucrari de cercetare;

h) asigura editarea cartilor, publicatiilor de specialitate, lucrarilor de sinteza, studiilor documentare, etc din domeniul sau de activitate;
i) organizeaza medierea diferendelor intervenite intre membrii Asociatiei, decurgand din exercitarea de catre acestia a activitatii de evaluare, in cazul in care partile implicate accepta medierea pentru stingerea diferendului;
j) organizeaza arbitrajul ad-hoc pentru solutionarea litigiilor intervenite intre membrii Asociatiei ori intre acestia si clientii lor, decurgand din exercitarea de catre membrii a activitatii de evaluare, in cazul in care partile implicate accepta arbitrajul pentru solutionarea litigiului;
k) stabileste regimul de autorizare a membrilor Asociatiei, persoane fizice si persoane juridice;
l) mentine si actualizeaza baza de date a membrilor Asociatiei;
m) organizeaza orice alte activitati compatibile cu obiectivele sale.
CAPITOLUL III
MEMBRII ASOCIATIEI
MODUL DE DOBANDIRE sI DE PIERDERE A CALITATII DE ASOCIAT
DREPTURILE sI OBLIGATIILE ASOCIATILOR
Art.8. – Categoriile de membri
Asociatia are in componenta sa urmatoarele categorii de membri:
a) membri aspiranti, persoane fizice;
b) membri titulari, persoane fizice;
c) membri corporativi, persoane juridice.
Art.9. – Membrul aspirant. Modul de dobandire si de mentinere a calitatii. Drepturi si obligatii.
(1) Poate fi membru aspirant:
a) orice persoana fizica, indiferent de cetatenie, nationalitate, religie, sex sau convingeri
politice care se obliga sa parcurga un ‘program de pregatire teoretica si practica in domeniul evaluarii pentru a dobandi competenta de intelegere si rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate, denumita aspirant unu;
b) membrul titular care la sfarsitul anului nu mai indeplineste conditiile statutare
pentru aceasta categorie de membri, denumita aspirant doi;
(2) Dobandirea si mentinerea calitatii de membru aspirant, pentru categoria prevazuta la
alin.(1), lit.a), comporta indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba studii universitare finalizate cu diploma eliberata de o institutie de invatamant superior din Romania sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscuta de autoritatile romane competente conform legii, care atesta incheierea

de catre titular a ciclului de studii universitare de licenta, in domeniile stabilite de Consiliului Director;
b) sa nu aiba antecedente penale;
c) sa aiba o buna reputatie profesionala si morala;
d) sa cunoasca si sa-si asume statutul, codul deontologic al profesiei de evaluator, precum si regulamentele, regulile si procedurile Asociatiei
e) sa absolve un program de pregatire teoretica si practica agreat de Asociatie, in termen de
2 ani de la data inscrierii la curs sau sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior la care sa fi promovat cursuri agreate de Asociatie ;
f) sa parcurga o perioada de stagiu finalizata cu examen de absolvire, conform regulilor cu
privire la organizarea si desfasurarea perioadei de stagiu, in termen de 2 ani de la data inscrierii la stagiu.
(3) Membrii aspiranti din categoria prevazuta la alin. (1) lit. b) pot redobandi calitatea de membru titular pe baza unei proceduri specifice, in termen de maxim 1 an de la data transferului in aceasta categorie.
(4) Termenele de 2 ani prevazute la alin.(2) lite) si lit.f), precum si termenul de 1 an prevazut la alin.(3) sunt termene de decadere, la expirarea carora, membrii aspiranti pierd calitatea de membri ai Asociatiei.
(5) Drepturile membrilor aspiranti

a) sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate al Asociatiei;
b) sa colaboreze la publicatiile Asociatiei;
c) sa fie informati si sa-si s’puna parerea asupra activitatii desfasurate de Asociatie si sa faca propuneri pentru sporirea eficacitatii cu care aceasta lucreaza;
d) sa poata consulta baza de date, lucraril’e, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia si sa beneficieze de toate conditiile puse la dispozitie de Asociatie pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala;
e) sa utilizeze, alaturi de nume, calitatea de membru aspirant.
(6) Obligatiile membrilor aspiranti :
a) sa respecte statutul, codul deontologic al profesiei de evaluator si regulamentele Asociatiei;
b) sa respecte standardele de evaluare si recomandarile Asociatiei;
c) sa contribuie la formarea si dezvoltarea bazei de date si a tezaurului informational al Asociatiei, precum si la realizarea actiunilor propuse de Asociatie;
d) sa achite anual cotizatia, in cuantumul si la termenele stabilite de Asociatie.

(7) Membrii aspiranti nu au dreptul sa aleaga organele Asociatiei ori sa faca parte din ele.
(8) Calitatea de membru aspirant se dovedeste cu legitimatia emisa de Asociatie.

Art.10. Membrul titular. Modul de dobandire si de mentinere a calitatii. Drepturi si obligatii.
(1) Poate fi membru titular orice persoana fizica, indiferent de cetatenie, nationalitate, religie, sex, sau convingeri politice, care prin pregatirea si experienta sa in domeniul evaluarii a dobandit o competenta deosebita de intelegere si rezolvare a problemelor din acest domeniu de activitate .’
Din aceasta categorie fac parte:
(A) membrii fondatori, persoane fizice sunt aceia care au initiat si au inscris Asociatia la instanta judecatoreasca. Membrul fondator, persoana fizica nu are obligatia de plata a cotizatiei si are dreptul de a alege organele Asociatiei si de a face parte din ele. Calitatea de membru fondator se dovedeste cu legitimatia emisa de Asociatie;
(B) membrii titulari experti evaluatori;
– Dobandirea si mentinerea calitatii de membru titular expert evaluator comporta indeplinirea
urmatoarelor conditii:’
a) sa aiba studii universitare finalizate cu diploma eliberata de o institute de invatamant superior din Romania sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscuta de autoritatile romane competente conform legii, care atesta incheierea de catre titular a ciclului de studii universitare de licenta, in domeniile stabilite de Consiliului Director;
b) sa nu aiba antecedente penale;
c) sa aiba o buna reputatie profesionala si morala;
d) sa cunoasca si sa-si’asume statutul, codul deontologic al profesiei de evaluator, precum si regulamentele, regulile si procedurile Asociatiei;
e) sa acorde o atentie deosebita perfectionarii profesionale continue, prin participarea in fiecare an, la un’program echivalent a 20 de ore de pregatire continua , in domeniul evaluarii;
f) sa fi urmat si absolvit un program de practica agreat de Asociatie, conform regulilor cu privire la organizarea si desfasurarea perioadei de stagiu;
g) sa aiba in vigoare o polita de asigurare de raspundere civila profesionala pentru activitatea de evaluare.
– Drepturile membrilor titulari experti evaluatori:
a) sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate al Asociatiei;
b) sa colaboreze la publicatiile Asociatiei;
c) sa fie informati si sa-si spuna parerea asupra activitatii desfasurate de Asociatie si sa faca propuneri pentru sporirea eficacitatii cu care aceasta’lucreaza;
d) sa poata consulta baza de date, lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia si sa beneficieze de toate conditiile puse la dispozitie de Asociatie pentru ridicarea’nivelului de pregatire profesionala;
e) sa aleaga organele Asociatiei si sa faca parte din ele;
f) sa fie inscrisi pe tabloul membrilor Asociatiei, publicat oficial;
g) sa utilizeze parafa de identificare specifica domeniului de specializare;
h) sa utilizeze alaturi de nume, calitatea de membru al Asociatiei ;

i) sa apeleze la serviciile de mediere si arbitraj oferite de Asociatie, in conditiile art. 7 lit i) ?i lit. j).
– Obligatiile membrilor titulari experi evaluatori:
sa respecte statutul, codul deontologic al profesiei de evaluator si regulamentele Asociatiei;
sa respecte standardele de evaluare si recomandarile Asociatiei;
sa contribuie la formarea si dezvoltarea bazei de date si tezaurului informational al
Asociatiei, precum si la realizarea actiunilor propuse de Asociatie; sa achite anual cotizatia, in cuantumul si’la termenele stabilite de Asociatie; sa incheie o asigurare’de raspundere civila profesionala.
– Calitatea de membru titular expert evaluator se dovedeste cu legitimatia si parafa emise de
Asociatie.
(C) membrii acreditati experti evaluatori sunt aceia care indeplinesc conditiile prevazute mai jos. Consiliul Director poate desemna ca membri acreditati si persoanele care fac dovada indeplinirii in strainatate a conditiilor respective;
– Dobandirea calitatii de membru acreditat comporta indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba studii universitare finalizate cu diploma eliberata de o institute de invatamant superior din Romania sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, recunoscuta de autoritatile romane competente conform legii, care atesta incheierea de catre titular a ciclului de studii universitare de licenta, in domeniile stabilite de Consiliului Director;
b) sa nu aiba antecedente penale;
c) sa aiba o buna reputatie profesionala si morala;
d) sa cunoasca si sa-si’asume statutul, codul deontologic al profesiei de evaluator, precum si regulamentele, regulile si procedurile Asociatiei;
e) sa aiba o vechime in Asociatie de cel putin 3 ani;
f) sa fi urmat si absolvit in ultimii 2 ani un program de instruire continua in domeniul evaluarii sau domenii conexe, echivalent a 50 ore;
g) sa fi promovat un examen in conformitate cu normele specifice de acreditare stabilite prin regulamentul de acreditare, care va include si criterii de specializare.
– Drepturile membrilor acreditati experti evaluatori:
a) sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate al Asociatiei;
b) sa colaboreze la publicatiile Asociatiei;
c) sa fie informati si sa-si spuna parerea asupra activitatii desfasurate de Asociatie si sa faca propuneri pen’tru sporirea eficacitatii cu care aceasta’lucreaza;
d) sa poata consulta baza de date, lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia si sa beneficieze de toate conditiile puse la dispozitie de Asociatie pentru ridicarea’nivelului de pregatire profesionala; ‘
e) sa aleaga organele Asociatiei si sa faca parte din ele;
f) sa fie inscrisi pe tabloul membrilor Asociatiei, publicat oficial;
g) sa utilizeze parafa de identificare specifica domeniului de specializare;
h) sa utilizeze alaturi de nume, calitatea de membru al Asociatiei ;
i) sa apeleze la serviciile de mediere si arbitraj oferite de Asociatie, in conditiile art. 7 lit. i)

?i lit. j).
– Obligatiile membrilor acreditati experi evaluatori:
a) sa respecte statutul, codul deontologic al profesiei de evaluator si regulamentele Asociatiei;
b) sa respecte standardele de evaluare si recomandarile Asociatiei;
c) sa contribuie la formarea si dezvoltarea bazei de date si tezaurului informational al Asociatiei, precum si la realizarea actiunilor propuse de Asociatie;
d) sa achite anual cotizatia, in cuantumul si la termenele stabilite de Asociatie;
e) sa incheie o asigurare’de raspundere civila profesionala.
– Calitatea de membru acreditat se dovedeste cu certificatul, legitimatia si parafa emise de
Asociatie.
(D) membrii titulari evaluatori interni sunt aceia care isi desfasoara activitatea in cadrul
unei institutii de stat sau societati comerciale si au dreptul sa efectueze exclusiv
evaluarea pentru raportare financiara, a activelor proprii ale acelei entitati.
– Drepturile membrilor titulari evaluatori interni:
a) sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate al Asociatiei;
b) sa colaboreze la publicatiile Asociatiei;
c) sa fie informati si sa-si spuna parerea asupra activitatii desfasurate de Asociatie si sa faca propuneri pentru sporirea eficacitatii cu care aceasta’lucreaza;
d) sa poata consulta baza de date, lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia si sa beneficieze de toate conditiile puse la dispozitie de Asociatie pentru ridicarea’nivelului de pregatire profesionala; ‘
e) sa aleaga organele Asociatiei si sa faca parte din ele;
f) sa utilizeze alaturi de nume, calitatea de membru al Asociatiei;
– Obligatiile membrilor titulari evaluatori interni:
a) sa respecte statutul, codul deontologic al profesiei de evaluator si regulamentele Asociatiei;
b) sa contribuie la formarea si dezvoltarea bazei de date si tezaurului informational al Asociatiei, precum si la realizarea actiunilor propuse de Asociatie;
c) sa acorde o atentie deosebita perfe’ctionarii profesionale continue, prin participarea in fiecare an, la un’program echivalent a 20 de ore de pregatire continua, in domeniul evaluarii;
d) sa achite anual cotizatia, in cuantumul si la termenele stabilite de Asociatie;
– Calitatea de membru titular evaluator intern se dovedeste cu legitimatia emisa de Asociatie.
(E) membrii titulari inactivi sunt aceia care nu mai practica activitatea de evaluare dar isi
exprima, in scris, optiunea de a-si mentine calitatea de membru al Asociatiei.
Membrul titular inactiv’poate redobandi calitatea de membru titular expert evaluator pe
baza unei proceduri specifice.
– Drepturile membrilor titulari inactivi:

a) sa participe la toate activitatile si manifestarile care constituie obiectul de activitate al Asociatiei;
b) sa colaboreze la publicatiile Asociatiei;
c) sa fie informati si sa-si spuna parerea asupra activitatii desfasurate de Asociatie si sa faca propuneri pen’tru sporirea eficacitatii cu care aceasta lucreaza;
d) sa poata consulta baza de date, lucrarile, publicatiile si materialele documentare de care dispune Asociatia si sa beneficieze de toate conditiile puse la dispozitie de Asociatie pentru ridicarea nivelului de pregatire profesionala;
– Obligatiile membrilor titulari evaluatori in activi:
sa respecte statutul, codul deontologic al profesiei de evaluator si regulamentele Asociatiei; sa contribuie la formarea si dezvoltarea bazei de date si tezaurului informational al
Asociatiei, precum si la realizarea actiunilor propuse de Asociatie; sa achite anual cotizatia, in cuantumul si’la termenele stabilite de Asociatie;
– Membrii titulari inactivi nu au dreptul sa aleaga organele Asociatiei ori sa faca parte din ele.
– Calitatea de membru titular inactiv se dovedeste cu legitimatia emisa de Asociatie.
(F) membrii titulari seniori sunt aceia care indeplinesc conditia limitei de varsta aprobata de Consiliul Director si isi exprima, in scris, dorinta de a dobandi aceasta calitate, nominalizati de catre de presedintele Asociatiei, cu informarea Consiliului Director.
Membrul titular senior nu are obligatia efectuarii pregatirii profesionale continue, a achitarii cotizatiei si a incheierii contractului de asigurare de raspundere civila profesionala si nu are dreptul sa aleaga organele Asociatiei ori sa faca parte din ele.
Calitatea de membru titular senior se dovedeste cu legitimatia emisa de Asociatie;
(G) membrii de onoare, pesoane fizice, sunt personality marcante romane sau straine cu activitati prestigioase in domenii complementare profesiei de evaluator si care au avut o contribute importanta la consolidarea prestigiului Asociatiei, nominalizati in
aceasta calitate de catre de Conferinta Nationala la propunerea Consiliului Director.
Membrul de onoare nu are dreptul sa aleaga’organele Asociatiei ori sa faca parte din ele;
Art.11.- Membrul corporativ. Modul de dobandire si de mentinere a calitatii. Drepturi si obligatii.
Poate fi membru corporativ persoana juridica, constituita sub forma de societate comerciala, cu sediul in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, care presteaza servicii de evaluare si este interesat in promovarea si dezvoltarea profesiei de evaluator.
Dobandirea si mentinerea calitatii de membru corporativ comporta indeplinirea urmatoarelor conditii:
a) sa aiba cel putin un asociat/actionar sau salariat, membru titular expert evaluator al Asociatiei;
b) sa recunoasca si sa respecte statutul Asociatiei si codul deontologic al profesiei de evaluator.
Membrul corporativ nu are drept de vot.
Membrul corporativ are dreptul sa utilizeze, alaturi de denumire, calitatea de membru corporativ.
Membrul corporativ are obligatia sa achite anual cotizatia, in cuantumul si la termenele stabilite de Asociatie.
Calitatea de membru corporativ se dovedeste prin certificatul emis de Asociatie.
Art.12.-Modul de pierdere a calitatii de asociat
Pierderea calitatii de membru al Asociatiei are loc prin:
a) retragerea, la cerere, din Asociatie;
b) excluderea din Asociatie;
c) neachitarea cotizatiei datorate, aferente unei perioade de un an de activitate.
CAPITOLUL IV ORGANIZAREA s I FUNCTIONAREA ASOCIATIEI
Art.13. – Structura Asociatiei
Asociatia se structureaza matriceal in patru sectiuni si doua niveluri organizatorice:
(1) Sectiunile sunt:
a) evaluarea intreprinderilor;
b) evaluarea proprietatilor imobiliare;
c) evaluarea bunurilor mobile;
d) evaluarea instrumentelor financiare.
Apartenenta la fiecare sectiune va fi inscrisa pe parafa emisa de asociatie. Conferinta Nationala va putea decide constituirea si a altor sectiuni.
(2) Nivelurile organizatorice sunt:
a) nivel national: Asociatia
b) nivel teritorial: Centre’le teritoriale.
Art.14. – Organele Asociatiei
(1) Organele Asociatiei sunt:
a) Conferinta Nationala;
b) Consiliul Director;
c) Senatul;
d) Comisia de cenzori.
(2) Organele centrelor teritoriale sunt:
a) Adunarea generala a membrilor din centrul teritorial;

b) Biroul centrului teritorial.
(3) La nivel national, functioneaza urmatoarele comisii de specialitate:
a) Secretariatul general;
b) Comisia de cercetare stiintifica si standarde profesionale;
c) Comisia de calificare si atestare profesionala;
d) Comisia de imagine si comunicare;
e) Comisia de etica si disciplina.

(4) Comisiile de specialitate sunt organizate si functioneaza pe baza regulamentelor proprii, care prevad si conditiile cerute pentru a fi membru al acestora;
(5) Nominalizarea membrilor comisiilor de specialitate se face de catre Consiliul Director la propunerea presedintelui fiecarei comisii.
(6) In functie de necesitati, centrele teritoriale pot crea in structura lor organizatorica, comisii’ ori stabili ‘ persoane care vor indeplini atributii corespunzatoare celor exercitate de comisiile de specialitate, existente la nivel national.
Art.15.- Conferinta Nationala
Conferinta Nationala este organul suprem de conducere, alcatuit din membrii titulari, prin reprezentare.
Consiliul Director va asigura repartizarea judicioasa pe centre teritoriale a numarului de delegati la Conferinta Nationala asigurand o norma de reprezentare de 1 la 30 de membri titulari’ experti evaluatori, in evidenta la inceputul anului in care are loc Conferinta Nationala.
Membrii fondatori, membrii Senatului, membrii de onoare, membrii Consiliului Director, fostii presedinti ai Asociatiei, presedintii si vicepresedintii centrelor teritoriale participa de drept la Conferinta Nationala.
Conferinta Nationala are urmatoarele atributii:
a) stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
b) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si situatiile financiare anuale;
c) aproba raportul si programul de activitate ale Consiliului Director;
d) alege si revoca presedintele si membrii Consiliului Director;
e) alege si revoca membrii comisiei de cenzori;
f) nominalizeaza si revoca membrii Senatului;
g) nominalizeaza membrii de onoare si alege presedintele de onoare, din randul membrilor de onoare;
h) aproba infiintarea si dizolvarea de filiale, sucursale si societati comerciale;
i) modifica statutul Asociatiei;
j) ratifica hotararile Consiliului Director cu privire la aprobarea standardelor de evaluare;
k) ratifica hotararile Consiliului Director cu privire la afilierea sau aderarea la federatii,
uniuni sau asociatii de specialitate din tara sau strainatate; l) aplica sanctiunea disciplinara cu excluderea din asociatie a membrilor Consiliului Director, la propunerea Senatului;
m) nominalizeaza o comisie de analiza a contestatiilor formulate impotriva deciziilor de sanctionare disciplinara cu excluderea din asociatie, aplicate de catre Consiliul Director, membrilor Asociatiei si solutioneaza aceste contestatii;
n) decide schimbarea scopului Asociatiei;
o) decide dizolvarea si lichidarea Asociatiei;
p) stabileste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare, conform legii;
q) indeplineste orice alte atributii prevazute in lege sau in statut.
Conferinta Nationala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, la convocarea Consiliului Director.
Conferinta Nationala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea Consiliului Director, din proprie initiativa ori la cererea Senatului.
Pentru validitatea deliberarilor Conferintei Nationale, la prima convocare, este necesara prezenta a jumatate plus unul din numarul participantilor cu drept de vot deliberativ, iar hotararile vor fi luate cu votul majoritatii participantilor prezenti.
La a doua convocare, Conferinta Nationala poate sa delibereze oricare ar fi numarul participantilor prezenti, iar hotararile’ vor fi luate cu votul majoritatii participantilor prezenti.
Termenul de intrunire a Conferintei Nationale nu poate fi mai mic de 30 zile de la data publicarii convocarii, intr-un ziar de larga raspandire nationala, iar daca, la prima convocare, Conferinta Nationala nu poate fi tinuta din cauza lipsei cvorumului, a doua convocare trebuie programata dupa 10 zile de la prima convocare. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Conferintei Nationale precum si ordinea de zi.
Conferinta Nationala este condusa de Presedinte, sau, in lipsa acestuia, de prim-vicepresedinte.
Fiecare participant are dreptul la un vot.
Membrii de onoare au drept de vot consultativ.
Hotararile Conferintei Nationale se iau prin vot deschis. Votul nominal si secret este obligatoriu pentru alegerea si revocarea presedintelui, a membrilor Consiliului Director, precum si a cenzorilor.
Hotararile luate de Conferinta Nationala, in limitele legii si ale statutului sunt obligatorii pentru toti membrii Asociatiei, chiar si pentru cei care nu au luat parte la Conferinta Nationala sau au votat impotriva.
Art.16. – Consiliul Director
(1) Consiliul Director este organul de conducere executiva, indeplineste obiectivele Asociatiei si asigura punerea in executare a hotararilor Conferintei Nationale.
(2) Consiliul Director este alcatuit din 17 membri.
(3) Structura Consiliului Director este urmatoarea:
a) presedintele in exercitiu, denumit in continuare Presedintele;
b) prim-vicepresedintele care este viitorul presedinte;
c) fostul presedinte, imediat anterior presedintelui in exercitiu;
d) patru vicepresedinti, care sunt presedinti ai comisiilor de specialitate;
e) secretarul general care conduce secretariatul general;
f) trezorierul;
g) opt membri, presedinti de centre teritoriale reprezentanti ai regiunilor de dezvoltare.
(4) Alegerea Consiliului Director se face de catre Conferinta Nationala nominal pe functie, dupa urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) prim-vicepresedintele care va deveni presedinte in exercitiu peste 2 ani de la alegere, se alege din randul membrilor fondatori, precum si din randul membrilor Consiliului Director si al presedintilor de centre teritoriale care au exercitat vreuna din functiile respective in ultimii 6 ani anteriori alegerii ;
b) cei patru vicepresedinti si secretarul general, se aleg din randul participantilor la Conferinta Nationala;
c) trezorierul se alege din randul participantilor la Conferinta Nationala si trebuie sa fie expert contabil;
d) cei opt reprezentanti ai regiunilor de dezvoltare se aleg din randul presedintilor de centre teritoriale din regiunea respectiva.
(5) Membrii Consiliului Director sunt reeligibili.
(6) Presedintele poate candida pentru un nou mandat care incepe dupa o perioada de 4 ani de la data expirarii mandatului anterior.
(7) Durata mandatului Presedintelui in exercitiu este de 2 ani. Prim-vicepresedintele, ales la fiecare 2 ani, va deveni presedinte in exercitiu peste 2 ani de la alegere.
(8) In cazul vacantei functiei de Presedinte, prin renuntarea, revocarea, imposibilitatea definitive de exercitare a functiei sau decesul Presedintelui, prim-vicepresedintele devine Presedinte, durata mandatului sau putand depasi, in acest caz, perioada de 2 ani.
(9) In cazul vacantei functiei de prim-vicepresedinte, prin renuntarea, revocarea, imposibilitatea definitiva de exercitare a functiei sau decesul prim-vicepresedintelui se vor organiza alegeri in 90 de zile de la data la care functia a devenit vacanta. Durata mandatului prim-vicepresedintelui ales va fi egala cu perioada ramasa din mandatul prim-vicepresedintelui pe care il inlocuieste.
(10) Functia devenita vacanta in Consiliul Director, din orice cauze, va fi exercitata prin cumul de catre fostul presedinte al Asociatiei, cumul prin care poate fi exercitata o singura functie, pana la convocarea Conferintei Nationale care va alege un nou membru. Durata mandatului noului membru va fi egala cu perioada ramasa din mandatul membrului pe care il inlocuieste.
(11) Membrul Consiliului Director in exercitiu care candideaza pentru o functie devenita vacanta in Consiliul Director va renunta la mandatul sau, la data tinerii alegerilor pentru functia vacanta.
(12) Mandatul membrilor Consiliului Director este de 2 ani.
(13) Consiliul Director are urmatoarele atributii:
a) prezinta Conferintei Nationale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatiile financiare anuale, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
c) aproba afilierea Asociatiei la asociatii si organisme de profil, nationale si internationale;
d) aproba organigrama si politica de personal a Asociatiei, stabilind anual numarul de posturi si salariile personalului incadrat in munca,
e) stabileste anual, cuantumul taxelor, cotizatiilor si indemnizatiilor.
f) elaboreaza propuneri cu privire la infiintarea si dizolvarea centrelor teritoriale;
g) aproba regulamentele de organizare si functionare ale Consiliului Director, comisiilor de specialitate si ale centrelor teritoriale, regulamentul de acreditare, precum si regulamentul de organizare si functionare a comisiei de cenzori, procedura de alegeri pentru presedintele Asociatiei, membrii Consiliului Director si ai Comisiei de cenzori, presedintilor si birourilor centrelor teritoriale, alte reguli si proceduri;
h) aproba acordarea calitatii de asociat membrilor titulari si membrilor corporativi, dupa caz;
i) aproba Regulile procedurii de mediere si Regulile de procedura arbitrala ale Asociatiei;
j) hotaraste mutarea sediului Asociatiei;
k) aproba si modifica actele constitutive ale societatilor comerciale si filialelor cu personalitate juridica, infiintate de asociatie si mandateaza persoanele care vor reprezenta asociatia in relatia cu autoritatile’competente; l) deleaga unele atributii unui birou executiv format din Presedinte, prim-vicepresedinte, fostul presedinte, secretarul general si trezorier;
m) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Conferinta Nationala
(14) Consiliul Director poate imputernici directorul executiv pentru a executa atributii din cele prevazute la alin. (13) lit. b) si lit. m).
(15) Consiliul Director se intruneste cel putin o data pe trimestru, la convocarea Presedintelui.
(16) Pentru validitatea deliberarilor Consiliului Director este necesara prezenta a jumatate plus unul din numarul membrilor sai, iar hotararile vor fi luate cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca statutul nu prevede altfel.
(17) Sedinta Consiliului Director este condusa de Presedinte sau de prim-vicepresedinte.
(18) La sedintele Consiliului Director participa, in calitate de invitati permanenti, directorul executiv’al Asociatiei, presedintele Senatului, precum si alte persoane, in functie de ordinea de zi, la invitatia Presedintelui.
(19) Fostii presedinti ai Asociatiei pot participa la sedintele Consiliului Director si au drept de vot consultativ.
(20) Consiliul Director va solicita in scris membrului sau, care lipseste nemotivat de la trei sedinte consecutive, sa se retraga din functie, iar daca acesta nu da curs solicitarii, va propune Conferintei Nationale revocarea din functie a membrului respectiv.
(21) Presedintele asigura conducerea activitatii Asociatiei intre sedintele Consiliului Director si reprezinta Asociatia in raporturile cu tertii, persoane fizice si juridice;
Art.17. – Senatul
(1) Senatul este organ consultativ subordonat Conferintei Nationale.
(2) Senatul este alcatuit din membri nominalizati de Conferinta Nationals
(3) Pot fi membri ai Senatului membrii fondatori, fostii presedinti ai Asociatiei, precum si alti membri ai Asociatiei cu prestigiu profesional recunoscut si cu activitate indelungata in’ conducerea asociatiei, la nivel national sau teritorial, in conformitate cu criteriile stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a Senatului.
(4) Presedintele Senatului este ales de catre Senat cu votul a 2/3 din numarul membrilor sai.
(5) Durata mandatului de membru al Senatului este nedeterminata.
(6) Senatul are urmatoarele atributii:

a) consiliaza Consiliul Director in problemele interne si internationale ale asociatiei ;
b) elaboreaza propuneri de modificare a Statutului Asociatiei;
c) hotaraste sau propune, dupa caz, aplicarea de sanctiuni disciplinare membrilor Consiliului director, in conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului de organizare si functionare a comisiei de etica si disciplina;
d) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Senatului;
e) prezinta Conferintei Nationale raportul de activitate pe perioada anterioara.

(7) Senatul se intruneste ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau.
(8) In scopul indeplinirii atributiilor sale, Senatul va beneficia de suportul material al Asociatiei, cu aprobarea Presedintelui Asociatiei

Art. 18. – Comisia de cenzori
Comisia de cenzori este organul de control financiar intern al Asociatiei.
Comisia de cenzori este alcatuita din 3 membri care trebuie sa fie membri titulari ai Asociatiei. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie expert contabil.
Durata mandatului cenzorilor este de 2 ani si pot fi realesi.
Comisia de cenzori are urmatoarele atributii :
a) verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei;
b) intocmeste rapoarte si le prezinta Conferintei Nationale;
c) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Conferinta Nationala.
Comisia de cenzori isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile regulamentului sau de organizare si functionare.
Art.19. – Centrul teritorial
(1) Centrul teritorial este o structura teritoriala avand regimul juridic de sucursala.
(2) Centrul teritorial se poate constitui fie pe criteriul teritorial, fie pe criteriul profesional.
(3) Organizarea si functionarea centrului teritorial sunt reglementate prin regulamentul de organizare si functionare a centrului teritorial.
(4) Adunarea generala a membrilor din centrul teritorial se convoaca anual in sedinta ordinara, si ori de cate ori este necesar, in sedinte extraordinare.
(5) Adunarea generala alege biroul, nominal pe functie, prin vot secret, exprimat personal sau prin corespondenta si desemneza delegatii la Conferinta Nationala.
(6) Organul executiv de conducere al centrului teritorial este biroul centrului teritorial .
(7) Biroul centrului teritorial este format din 3 membri la centrele teritoriale care au cel mult 50 de membri si din 5 membri la centrele teritoriale care au cel putin 51 de membri.
(8) Structura Biroului centrului teritorial este urmatoarea:
a) presedintele in exercitiu, denumit in continuare Presedintele centrului teritorial;
b) vicepresedintele care este viitorul presedinte;
c) fostul presedinte, imediat anterior presedintelui in exercitiu;
d) doi membri la Centrele teritoriale care au cel putin 51 de’membri.
(9) Durata mandatului presedintelui centrului teritorial este de 2 ani. Vicepresedintele, ales la fiecare 2 ani, va deveni presedinte al centrului teritorial peste 2 ani de la alegere.
In cazul vacantei functiei de presedinte al centrului teritorial, prin renuntarea, revocarea, imposibilitatea definitiva de exercitare a functiei sau decesul presedintelui centrului teritorial, vicepresedintele devine presedinte al centrului teritorial, durata mandatului sau putand depasi, in acest caz, durata de 2 ani.
(10) In cazul vacantei functiei de vicepresedinte, prin renuntarea, revocarea, imposibilitatea definitiva de exercitare a functiei sau decesul vicepresedintelui se vor organiza alegeri in 90 de zile de la data la care functi’a a devenit vacanta. Durata mandatului vicepresedintelui ales va fi egala cu perioada ramasa din mandatul vicepresedintelui pe care il inlocuieste.
(11) Presedintele centrului teritorial poate candida pentru un nou mandat care incepe dupa o perioada de 4 ani de la data expirarii mandatului anterior.
(12) Membri Biroului centrului teritorial sunt reeligibili, iar durata mandatului acestora este de 2 ani.
CAPITOLUL V PATRIMONIUL sI VENITURILE
Art.20. – Veniturile si cheltuielile
(1) Veniturile Asociatiei provin din :
a) taxele de inscriere a membrilor;
b) cotizatiile si contributiile membrilor;
c) venituri obtinute din activitatea de formare profesionala;
d) dobanzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
e) dividendele societatilor comerciale infiintate de Asociatie;
f) venituri realizate din activitati economice directe;
g) donatii, sponsorizari sau legate;
h) resurse obtinute de la bugetul de stat si de la bugetele locale; i) alte venituri prevazute de lege.
(2) Membrii fondatori, persoane fizice, membrii de onoare si membrii titulari seniori nu sunt cotizanti.
(3) Efectuarea cheltuielilor se aproba de catre Presedinte, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli.
(4) Asociatia este titulara de cont bancar .
(5) Pentru sumele primite de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, Asociatia isi va deschide un cont bancar special.
(6) Situatiile financiare anuale ale Asociatiei vor fi auditate in conditiile legii.
CAPITOLUL VII SANCTIUNI
Art.21. – Sanctiunile; Aplicarea sanctiunilor
(1) Membrii Asociatiei pot fi sanctionati pentru abateri disciplinare care constau in actiuni sau inactiuni savarsite cu vinovatie prin care acestia au incalcat Statutul Asociatiei, Codul deontologic al profesiei de evaluator, regulamentele si procedurile statutar adoptate de Asociatie.
(2) Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate membrilor Asociatiei, in cazul in care acestia savarsesc abateri disciplinare, sunt urmatoarele:
a) avertisment scris;
b) avertisment scris cu actiune corectiva profesionala;
c) suspendarea calitatii de membru pe timp de12 luni;
d) excluderea din asociatie.
(3) Aplicarea sanctiunilor disciplinare
a) Sanctiunile avertisment scris, avertisment scris cu actiune corectiva profesionala si suspendarea calitatii de membru pe timp de 12 luni sunt aplicate:
– membrilor asociatiei fara functii de conducere, prin decizie a Consiliului Director, luata cu votul majoritatii membrilor sai;
– presedintilor centrelor teritoriale, prin decizie a Consiliului Director, luata cu votul a 2/3 din numarul membrilor sai;
– membrilor Consiliului Director, prin decizie a Senatului, luata cu votul a 2/3 din numarul membrilor sai.
b) Sanctiunea cu excluderea din asociatie este aplicata:
– membrilor asociatiei fara functii de conducere, cat si presedintilor centrelor teritoriale, prin decizie a Consiliului Director, luata cu votul majoritatii membrilor sai.
– membrilor Consiliului Director, prin hotarare a Conferintei Nationale
c) Procedura cu privire la modalitatile de aplicare si radiere a sanctiunilor disciplinare prevazute la alin.(2) se stabileste’prin Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de etica si disciplina.
(4) Decizia de sanctionare disciplinara
Deciziile de sanctionare cu avertisment scris, avertisment scris cu actiune corectiva profesionala ori cu suspendarea calitatii de membru pe timp de 12 luni,  aplicate de catre Consiliul Director ori de catre Senat, dupa caz, precum si cu excluderea din asociatie aplicata de catre Conferinta Nationala, sunt definitive.
Deciziile de sanctionare cu excluderea din asociatie aplicata de catre Consiliul Director poate fi contestatS la Conferinta Nationala a carei hotarare este definitiva.
Deciziile de sanctionare se comunica in termen de 5 zile de la data emiterii si produc efecte de la data comunicarii. Comunicarea se preda personal, cu semnatura de primire, ori in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta declarata de persoana sanctionata.
(5) Membrii fondatori nu pot fi exclusi.
Art.22. – Incompatibilitati
Nu poate detine functia de presedinte al Asociatiei sau de membru al Consiliului Director, de membru al Senatului, de membru al Comisiei de’cenzori, de presedinte de centru teritorial sau de membru al biroului centrului teritorial, ori de membru al comisiilor de specialitate, persoana careia i-a fost aplicata, oricare dintre sanctiunile disciplinare prevazute la art. 22 alin. (2), timp de 5 ani de la data radierii sanctiunii disciplinare.
CAPITOLUL VII DIZOLVAREA sI LICHIDAREA
Art.23. – Dizolvarea
(1) Asociatia se dizolva :
a) de drept;
b) prin hotararea judecatoriei;
c) prin hotararea Conferintei Nationale.
(2) Asociatia se dizolva de drept prin:
a) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop ;
b) imposibilitatea constituirii Conferintei Nationale sau a constituirii Consiliului Director in conformitate cu statutul, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, conform statutului, Conferinta Nationala sau, dupa caz, Consiliul Director trebuie constituit;
c) reducerea numarului de asociati sub limita prevazuta de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;

(3) Asociatia se dizolva prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate, cand aceasta a devenit insolvabila.
(4) Asociatia se dizolva prin hotararea Conferintei Nationale, cu votul participantilor reprezentand 2/3 din numarul membrilor Asociatiei.
Art.24. – Lichidarea
(1) In oricare din cazurile de dizolvare prevazute la art.23, lichidarea patrimoniului Asociatiei se face de lichidatori autorizati, persoane fizice sau juridice, numiti de judecatorie sau, dupa caz, de adunarea generala.
(2) Mandatul Consiliului Director inceteaza odata cu numirea lichidatorilor.
(3) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
(4) Bunurile ramase in urma lichidarii asociatiei se vor repartiza cu respectarea legii.
(5) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea Asociatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(6) Asociatia inceteaza a avea fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala si-a avut sediul.
CAPITOLUL VIII ALTE PREVEDERI
Art.25.- Afilierea, aderarea
(1) Afilierea sau aderarea Asociatiei la federatii, uniuni sau asociatii de specialitate din tara sau strainatate, se face in conditiile pastrarii autonomiei Asociatiei fata de acestea.’
Art.26.
(1) Punctul de vedere oficial al Asociatiei se exprima in documente adoptate si aprobate de organele de conducere ale acesteia.Opiniile exprimate public de membrii asociatiei reprezinta pareri personale ale acestora si nu angajeaza Asociatia.
(2) Denumirea ANEVAR este marca inregistrata de catre Asociatie si nu poate fi utilizata de membrii Asociatiei.
Prezentul statut se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale altor reglementari legale in vigoare, aplicabile persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial.
Fac parte integranta din prezentul Statut:
Anexa nr.1 – Codul deontologic al profesiei de evaluator Anexa nr.2 – Lista membrilor fondatori
Statutul in prezenta forma inlocuieste Statutul ANEVAR inregistrat la data constituirii asociatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, legal inregistrate.