Dictionar evaluare - Definitii imobiliare

Proprietar

Proprietarul este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

Posesor

Posesorul este persoana fizica sau juridica care detine numai drepturile de posesiune respectiv folosinta dintre ramurile dreptului de proprietate.

Intabulare

Intabularea este inscrierea prin care se realizeaza definitiv, de la data inregistrarii cererii, tranferarea, constituirea, modificarea sau stingerea unui drept real imobiliar in cartea funciara.

Punct geodezic (PG)

Punctul geodezic (PG-ul) reprezinta elementul din reteaua geodezica materializat in teren, pozitionat prin coordonate in sistemele de referinta oficiale, inventariat dupa numar/denumire si cu fisa de descriere.

Retea geodezica (RG)

Reteaua geodezica (RG-ul) reprezinta totalitatea punctelor determinate intr-un sistem unitar de referinta, cuprinzind reteaua de triangulatie – trilateratie (RTT-ul), pentru pozitionarea in plan si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG-ul) pentru pozitionarea altimetrica.

Retea de triangulatie – trilateratie (RTT)

Reteaua de triangulatie – trilateratie (RTT-ul) reprezinta totalitatea punctelor situate pe o anumita suprafata, incadrate in retele geometrice compacte in care s-au efectuat determinari astronomice si/sau directii azimutale, distante zenitale sau lungimi de laturi, pe baza carora s-au calculat coordonatele punctelor in sistem unitar de referinta.

Sistem informational al cadastrului

Sistemul informational al cadastrului constituie organizarea de baze de date grafice si alfanumerice de evidenta tehnica, economica si juridica referitoare la corpurile de proprietate si la proprietarii acestora.

Dauna

Dauna este prejudiciul sau vatamarea provocata unei persoane ca urmare a neindeplinirii unei obligatii contractuale sau legale, a savarsirii unei infractiuni precum si atunci cand, cu toate ca nu este urmare a neindeplinirii unei obligatii, legea stabileste in mod expres obligatia de a o repara paguba materiala, paguba adusa unui drept patrimonial (ex. de proprietate). […]

Vicii ascunse

Viciile ascunse desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului vandut, inchiriat sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii bunului, nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu poata fi […]

Schita a corpului de proprietate

Schita corpului de proprietate este documentul grafic ce se intocmeste odata cu completarea fisei corpului de proprietate, la o scara convenabila, pe care se inscriu datele de localizare si de identificare a corpului de proprietate, categoriile de folosinta a parcelelor, constructiile, precum si vecinatatile acestora.

Sector cadastral

Sectorul cadastral este diviziunea tehnica cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale, delimitata de detalii liniare (cai de comunicatie, ape, diguri, etc.), care nu sufera modificari curente si care cuprinde mai multe bunuri imobile alipite.

Registru cadastral

Registrul cadastral reprezinta documentul principal al cadastrului general, prin care se sistematizeaza datele cadastrale pentru evidentierea distincta in cadrul unitatii administrativ-teritoriale a situatiei corpurilor de proprietate si proprietarilor, precum si a situatiilor centralizatoare pe destinatii ale terenurilor, grupelor de proprietari, intravilan – extravilan, etc.

Proprietar

Proprietarul este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.

Procent de Ocupare al Terenului (POT)

Procentul de Ocupare al Terenului (POT-ul) exprima raportul dintre Suprafata Construita la Sol (SC) si Suprafata Terenului considerat (S) inmultit cu 100 (ex. POT = 15%); POT-ul genereaza astfel suprafata construita la sol maxim posibila raportata la suprafata terenului (ex. in cazul in care prin Certificatul de Urbanism se specifica un POT de 50%, atunci […]

Plan Urbanistic de Detaliu (PUD)

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicand si detailand continutul acestor planuri, sub forma de prescriptii si recomandari, corelate cu conditionarile din Certificatul de Urbanism, in vederea urmaririi si aplicarii lor. PUD-ul reprezinta documentatia prin care se asigura conditiile de amplasare, dimensionare, […]

Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este proiectul care are caracter de reglementare specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, […]

Plan Urbanistic General (PUG)

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este proiectul care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, reglementari si regulament local de urbanisma pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan). In acelasi timp, […]

Plan cadastral de ansamblu

Planul cadastral de ansamblu este produsul derivat obtinut prin generalizarea continutului planului cadastral de baza. Se intocmeste, de regula, pentru o unitate administrativ-teritoriale si contine reprezentarea hotarului, a limitelor intravilanelor si denumirile acestora, principalele detalii liniare, elemente de toponimie, denumirile teritoriilor administrative vecine.

Plan cadastral de baza

Planul cadastral de baza este planul tematic intocmit pentru nevoile cadastrului general, pe care sunt redate detaliat, pozitia si numerele cadastrale ale corpurilor de proprietate si parcelelor, categoriile de folosinta a terenurilor si constructiile permanente.

Plan topografic

Planul topografic este reprezentarea conventionala, in plan, analogica sau digitala, a unei suprafete de teren, intr-o proiectie cartografica si intr-un sistem de referinta. In Romania planul topografic se intocmeste in a??Sistemul de proiectie Stereografica?? (1970) si in a??Sistemul de referinta Marea Neagraa?? (1975).

Partida cadastrala

Partida cadastrala constituie suma corpurilor de proprietate care apartin aceluiasi proprietar in cuprinsul unei unitati administrativ-teritoriale (comuna, oras sau municipiu).

Parcela

Parcela constitiue suprafata de teren situata intr-o unitate administrativ-teritoriala pe un amplasament bine stabilit, avand o singura categorie de folosinta si apartinand unui proprietar sau mai multor proprietari, in indiviziune. Din punct de vedere economic, o parcela poate avea mai multe subdiviziuni fiscale. O subdiviziune fiscala este o portiune a parcelei avand aceeasi clasificare calitativa.

Numerotare Topografica (in cadastru)

Numerotarea Topografica (in cadastru) este operatia prin care se atribuie numere de ordine punctelor caracteristice ale contururilor.

Numerotare cadastrala

Numerotarea cadastrala este operatiunea prin care se atribuie, dupa anumite reguli, numere de ordine (numere cadastrale) corpurilor de proprietate si parcelelor din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale.

Intravilan al unitatii administrativ-teritoriale

Intravilanul unitatii administrativ-teritoriale este partea din unitatea administrativ-teritoriala, legal delimitata, destinata construirii si habitatiei.

Imobil

Imobilul este parcela de teren cu sau fara constructii.

Gaj

Gajul este contractul accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii.

Fond funciar

Fondul funciar constituie totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinatie, de titlurile pe baza carora sunt detinute sau de domeniul public ori privat din care fac parte (fondul funciar al unui judet, al Romaniei, etc.).

Extravilan al unitatii administrativ-teritoriale

Extravilanul unitatii administrativ-teritoriale este partea din unitatea administrativ-teritoriala cuprinsa in afara intravilanului, delimitata cadastral potrivit legii.

Evictiune

Evictiunea este termenul ce desemneaza pierderea cumparatorului, in totalitate sau partial, a dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru pierdere sau tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert a unui drept care exclude, in totalitate sau […]

Drept real

Dreptul real este dreptul absolut (adica opozabil tuturor) pe care titularul il exercita direct asupra bunului, fara a fi necesara interventia altor persoane.

Drept de uzufruct

Dreptul de uzufruct este dreptul real care confera titularului posesia si folosinta asupra lucrurilor ce apartin altcuiva, percum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta lucrurilor respective.

Drept de superficie

Dreptul de superficie este dreptul de proprietate pe care, o persoana numita superficiar, il are asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul apartinand unei alte persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un drept de folosinta.

Drept de servitute

Dreptul de servitute este dreptul real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care descompune proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra unei posesiunii ale unei alte persoane.

Drept de proprietate

Dreptul de proprietate este dreptul subiectiv care da expresie juridica aproprierii unui lucru intro anumita forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective, statului ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in interes propriu, fie indirect […]

Drept de preemitiune

Dreptul de preemitiune

Drept de ipoteca

Dreptul de ipoteca este dreptul real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari imobilul respectiv.

Drept de creanta

Dreptul de creanta exprima facultatea creditorului dintrun raport juridic obligational de a pretinde debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face ceva.

Drept de abitatie

Dreptul de abitatie este dreptul de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si nici inchiriat. Prin exceptie titularul poate inchiria altcuiva partea din casa pe care nu o locuieste.

Delimitare cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale

Delimitarea cadastrala a unitatii administrativ-teritoriale este lucrarea distincta la introducerea cadastrului la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, constand in: constituirea conform legii a comisiei, parcurgerea intregului traseu al hotarului unitatii administrativ-teritoriale, stabilirea punctelor de hotar caracteristice pe linia de hotar sau pe limita intravilanului si marcarea lor cu borne, determinarea coordonatelor acestora, intocmirea actelor si documentatiei tehnice […]

Corp de proprietate

Corpul de proprietate constituie una sau mai multe parcele alipite, apartinand aceluiasi proprietar.

Constructie

Constructia reprezinta o proprietate sau o parte dintr-o proprietate construita cu o utilizare distincta pentru proprietar, care apartine unei persoane sau mai multor persoane, in indiviziune. Aceasta poate fi o cladire intreaga sau parti dintr-o cladire, cu una sau mai multe intrari. Fiecare intrare are o adresa. Adresa este identica cu cea a intrarii.

Contract de vanzare-cumparare

Contractul de vanzare-cumparare este contractul prin care una din parti, numita vanzator, stramuta proprietateaunui bun al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator, care se obliga a plati, in schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani convenita ca pret al bunului vandut.

Contract de sublocatiune

Contractul de sublocatiune este acordul de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert (sublocatar) care este obligat sa plateasca chirie.

Contract de schimb

Contractul de schimb este contractul prin care partile, numite copermutanti, isi fac oferte de schimb echivalente.

Contract de locatiune

Contractul de locatiune este un contract in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator.

Contract de intretinere

Contractul de intretinere este un contract in virtutea careia una din parti numita intretinut instraineaza un bun sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti, numita intretinator, care se obliga in schimb, sai asigure intretinerea (adica toate cele necesare traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa datina.

Contract de donatie

Contractul de donatie reprezinta un contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb.

Contract de comodat

Contractul de comodat este un contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara, unei alte persoane numita comodatar, un bun, cu obligatia pentru acesta din urma de al restitui in natura, in individualitatea sa.

Contract de comision

Contractul de comision este contractul in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, este obligata fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la valoarea operatiunii realizate.

Concesiune

Concesiunea este operatia juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si terenuri proprietate de stat.

Categorie de folosinta a terenului

Categoria de folosinta a terenului este o caracterizare codificata din punct de vedere al destinatiei terenului in functie de scopul pentru care este utilizat (agricol, silvic, constructii, cai de comunicatii, exploatare miniera, etc.)

Corp al cladirii

Corpul cladirii reprezinta partea componenta a unei cladiri, delimitata dupa urmatoarele criterii: a) sistemul arhitectonic si constructiv determinat de fatade si materialele de constructie a peretilor exteriori; b) intrarea separata in cladire; c) independenta si regimul diferit de inaltime fata de alte cladiri alaturate;

Coeficient de utilizare al terenului

Coeficientul de utilizare al terenului exprima raportul dintre suprafata construita desfasurata a tuturor nivelurilor (SD) si suprafata terenului (S).

Codificare cadastrala

Codificare cadastrala este operatiunea prin care se atribuie numere identificatoare (coduri) de recunoastere unica a corpurilor de proprietate in raport cu proprietarul.

Certificat de urbanism

Certificatul de urbanism este un act public emis de autoritatile administratiei publice locale, prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului; spre exemplu: caracteristicile zonei in care se gaseste amplasamentul, cerintele urbanistice care urmeaza sa […]

Cadastru general

Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe planuri cadastrale a tuturor corpurilor de proprietate, indiferent de destinatie si de proprietar, de pe intreg teritoriul tarii.

Birou de carte funciara

Biroul de carte funciara reprezinta un compartiment auxiliar al judecatoriei, ce are ca obiect de activitate inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobile.